Property:Perianth segment texture

Types of perianth segment texture

None.

Parts of perianth segment texture

None.

Showing 326 pages using this property.
A
fleshy  +
fleshy  +
fleshy  +
fleshy  +
fleshy  +
fleshy  +
fleshy  +
fleshy  +
fleshy  +
fleshy  +
fleshy  +
fleshy  +
fleshy  +
fleshy  +
B
fleshy  +
fleshy  +
fleshy  +
fleshy  +
C
fleshy  +
fleshy  +
fleshy  +
fleshy  +
D
fleshy  +
fleshy  +
G
fleshy  +
fleshy  +
H
fleshy  +
K
fleshy  +
fleshy  +
fleshy  +
M
fleshy  +
fleshy  +
N
fleshy  +
P
membranous  +
membranous  +
membranous  +
S
fleshy  +
fleshy  +
fleshy  +
fleshy  +
fleshy  +
fleshy  +
fleshy  +
fleshy  +
fleshy  +
fleshy  +
fleshy  +
succulent  +
succulent  +
succulent  +
succulent  +
succulent  +
succulent  +
succulent  +
succulent  +
succulent  +
succulent  +
succulent  +
succulent  +
fleshy  +
Z
fleshy  +